%> Personalizovaná pera, Reklamní předměty, National Pen Česká Republika

Prodejní podmínky společnosti National Pen


1

ÚVOD

1.1
Těmito podmínkami se řídí dodávka produktů, které vám prodává společnost National Pen Promotional Products Ltd obchodující pod názvem Universal Pen („my“) („National Pen“).
1.2
Tyto podmínky se mohou měnit. Podívejte se prosím občas na tuto stránku, abyste zaznamenali případné změny, protože tyto změny jsou pro vás závazné.
1.3
Všechny objednávky, které zadáte na webových stránkách, se řídí těmito podmínkami a jsou platné až poté, co je přijmeme.

2

INFORMACE O NÁS A JAK NÁS KONTAKTOVAT

2.1
Jsme společnost National Pen Promotional Products Limited. Jsme registrováni v Irsku pod číslem společnosti 474116 a máme sídlo na adrese Building D, Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth. Naše registrační číslo pro účely DPH je 9726444O.

3

ODPOVĚDNOST

3.1
Vynakládáme přiměřenou péči a dovednosti k poskytování webových stránek. Webové stránky se poskytují „tak, jak jsou,“ a nemůžeme zaručit a nezaručujeme, že webové stránky budou splňovat vaše požadavky.
3.2
V rozsahu, který zákon nezakazuje, nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakoukoli:
3.2.1
ztrátu, kterou nelze předvídat (ztrátu lze předvídat, pokud jde o zjevný následek našeho porušení nebo pokud jsme ji my i vy brali v úvahu v době, kdy jsme uzavírali smlouvu); a
3.2.2
ztrátu, která vznikne, když se nedopustíme žádného pochybení ani neporušíme tyto podmínky.
3.3
S výhradou ustanovení 3.5 nebudeme mít povinnost vás odškodnit (ať na základě smlouvy, porušení práva (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak) jakkoli jinak, než vrácením peněz dle těchto podmínek nebo jinak, na základě našeho uvážení.
3.4
Aniž by bylo dotčeno ustanovení 3.3, pokud jste firemní zákazník, neponeseme vůči vám žádnou odpovědnost (ať na základě smlouvy, porušení práva (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak) za jakoukoli: (i) ztrátu zisku, obchodu, smluv, dobré pověst, obchodní příležitosti a jiné podobné ztráty nebo jakékoli přerušení podnikání; nebo (ii) nepřímou či následnou škodu, ani neponeseme vůči vám žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, která není předvídatelným následkem našeho porušení těchto podmínek nebo našich zákonných povinností.
3.5
Nic v těchto podmínkách nemá vliv na vaše zákonná práva, pokud jste spotřebitel, ani nevylučuje nebo neomezuje naši odpovědnost vůči vám za podvod, záměrnou dezinformaci, za úmrtí nebo zranění osob způsobené naší nedbalostí nebo za jakoukoli jinou odpovědnost, kterou dle platných zákonů nelze omezit nebo vyloučit.

4

PROCES OBJEDNÁVÁNÍ

4.1
Náš proces objednávání vám umožní objednávku zkontrolovat a opravit případné chyby dříve, než nám objednávku odešlete. Na každé stránce procesu objednávání si objednávku prosím pečlivě přečtěte a zkontrolujte ji.
4.2
Objednávku produktu na webových stránkách zadáte stisknutím tlačítka pro potvrzení objednávky na konci procesu uzavření objednávky. Tato objednávka je závazná nabídka s povinností zaplatit, pokud ji přijmeme. Potvrzením objednávky se zavazujete koupit produkt, který jste si vybrali. Poté vám zašleme potvrzení objednávky s informacemi o produktech, které jste objednali.
4.3
Vaše objednávka je přijata, když obdržíte potvrzení objednávky.
4.4
Platbu za vaši objednávku přijmeme buď v době objednání, nebo se případně můžete zavázat, že produkt a případné poplatky uhradíte do 30 dnů od obdržení faktury.
4.5
Bohužel neprodáváme do všech zemí. Nepřijímáme objednávky z jiných než následujících zemí: Austrálie, Rakousko, Belgie, Švýcarsko, Německo, Dánsko, Španělsko, Finsko, Francie, Velká Británie, Maďarsko, Irsko, Itálie, Japonsko, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko (starý trh), Švédsko, Slovensko.

5

NAŠE PRODUKTY

5.1
Obrázky produktů na našich webových stránkách jsou pouze ilustrativní. I když jsme vynaložili veškeré úsilí, aby byly barvy zobrazeny přesně, nemůžeme zaručit, že zobrazení barev na určitém zařízení přesně odráží barvu produktů. Váš produkt se může od těchto obrázků mírně lišit.

6

CENA A PLATBA

6.1
Cena splatná za vaši objednávku je stanovena v době odeslání objednávky. Cena splatná za zboží zahrnuje DPH v aktuálně platné výši. K ceně mohou být připočteny poplatky za dodání a manipulaci, o čemž budete informováni. Předtím, než bude požadována platba, váš informujeme o celkové ceně, kterou za zboží zaplatíte.
6.2
Občas nabízíme zboží za propagační cenu; musíte uvést příslušný propagační kód, jinak vám může být účtována plná cena.
6.3
Občas může dojít k chybě a u zboží může být uvedena nesprávná cena. V takovém případě nejsme povinni dodat zboží za nesprávnou cenu nebo vůbec. Dle vlastního uvážení buď vaši objednávku zrušíme a vrátíme vám zaplacenou cenu, nebo vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás kontaktovali a zeptali se vás, zda chcete objednávku uskutečnit za správnou cenu. Pokud vás nebudeme moci kontaktovat nebo pokud nebudete chtít objednávku uskutečnit za správnou cenu, vaši objednávku zrušíme a vrátíme vám zaplacenou cenu.
6.4
Když se při dokončování objednávky rozhodnete zaplatit celou kupní cenu v době objednávky, musíme obdržet platbu za celou objednávku a případné poplatky při odeslání objednávky, pokud jsme se předem písemně nedomluvili jinak.
6.5
Když se při dokončování objednávky rozhodnete zaplatit celou kupní cenu později, musíme obdržet platbu za celou objednávku a případné poplatky do 30 dnů po datu vystavení faktury, pokud jsme se předem písemně nedomluvili jinak.
6.6
V závislosti na peněžní hodnotě objednávky můžeme požadovat zálohu. V této věci vás kontaktuje naše účetní oddělení. V případě, kdy je požadována záloha, upozorňujeme, že objednávky nebudou předány do výroby, dokud požadovanou zálohu neobdržíme.
6.7
U objednávek provedených prostřednictvím webových stránek lze platbu uskutečnit pomocí většiny platebních karet tak, že na platební stránce zadáte příslušné informace.
6.8
Použitím platební karty k platbě objednávky nebo nákupu potvrzujete, že použitá karta je vaše a že jste oprávněni ji použít.
6.9
Všichni držitelé platebních karet musí být ověřeni a schváleni vydavatelem karty. Pokud vydavatel karty odmítne platbu autorizovat, vaši objednávku nebo nákup nepřijmeme, nebudeme povinni informovat vás o důvodu odmítnutí a nebudeme nést odpovědnost za položku, která vám nebude dodána nebo poskytnuta. Neneseme odpovědnost za to, že vydavatel karty nebo banka naúčtuje držiteli karty poplatek následkem našeho zpracování vaší platby kreditní nebo debetní kartou v souladu s vaší objednávkou nebo nákupem.
6.10
Doporučujeme, abyste informace o své platební kartě nikomu, včetně nás, nesdělovali e-mailem. Nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli ztráty, které můžete utrpět, když nám budete zasílat informace internetovým spojením nebo e-mailem. Jakákoli taková ztráta je zcela na vaši odpovědnost.
6.11
Pokud tyto podmínky přijímáte nebo s nimi souhlasíte jménem společnosti nebo jiné právnické osoby, prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni danou společnost nebo jinou právnickou osobu zavázat k dodržování těchto podmínek.
6.12
Pokud jste firemní zákazník, nesete odpovědnost za všechny objednávky, které učiní vaši zaměstnanci, a za jakékoli nákupy provedené na karty, které vám byly vydány, a my nejsme vázáni žádnými individuálními limity objednávek, které můžete svým zaměstnancům uložit.
6.13
Pokud jste firemní zákazník, nesmíte zadržovat platbu jakékoli faktury nebo jiné částky, která je splatná v náš prospěch, z důvodu jakéhokoli práva na započtení nebo protipohledávku, které můžete mít nebo údajně mít.
6.14
Vždy budeme oprávněni započíst jakýkoli dluh nebo nárok, který vůči vám můžeme mít, proti jakýmkoli částkám, které vám dlužíme.
6.15
Formát naší faktury a výpisů, které vám poskytujeme, budeme určovat výhradně my a nebudeme provádět žádné úpravy našeho formátu, pokud o navrhované změny nebude písemně požádáno nejméně šest měsíců předem a my takové změny výslovně neschválíme.

7

DODÁNÍ A VLASTNICKÉ PRÁVO

7.1
Budeme se snažit dodat zboží dle vaší objednávky obvykle v uvedené dodací lhůtě. Za okolností, kdy objednávku nelze vyrobit nebo dodat do 28 dnů po zadání objednávky, se společnost National Pen bude snažit informovat zákazníka o zpoždění a o možných alternativních variantách produktu. V nepravděpodobném případě, že vám zboží nedáme k dispozici do 28 dnů od zadání vaší objednávky nebo v dohodnuté lhůtě, budete mít kromě svých práv dle ustanovení 8 a 12 také možnost svou objednávku zrušit tak, že nás o tom informujete před odesláním zboží. Další informace o dodání našeho zboží najdete na adrese [http://www.penseurope.com/cz/faq.asp].
7.2
Před zadáním objednávky se prosím podívejte na možnosti dodání uvedené na našich webových stránkách, abyste se ujistili, že můžeme dodávat na vaši adresu. Při vyzvednutí nebo dodání může být požadován platný podpis. V nepravděpodobném případě, že nedostanete všechno zboží v uvedené dodací lhůtě nebo tak, jak bylo dohodnuto, nás musíte neprodleně informovat.
7.3
Musíte udělat vše, co přiměřeně můžete, abyste umožnili uskutečnění dodávky v daném čase a místě. Pokud se dodání nezdaří následkem okolností, na které máte přiměřeně vliv, kurýr zanechá oznámení o pokusu o doručení, ve kterém budou uvedeny kroky k zajištění nového data doručení. Pokud nebudeme moci zařídit datum opětovného doručení, částka, kterou máte zaplatit na základě vaší objednávky, bude i nadále splatná.
7.4
Aniž by bylo dotčeno ustanovení 7.3, veškeré zakoupené zboží je dodáváno FOB v našich prostorách nebo v prostorách našeho dodavatele služeb, tj. vlastnictví zboží na vás přechází v okamžiku, kdy jej dodáme nebo kdy jej naším jménem dodá veřejný dopravce.

8

DOSTUPNOST

8.1
Veškeré zboží je dostupné, pokud je k dispozici. Snažíme se mít na skladě dostatek zásob k uspokojení všech objednávek a nákupů, ale pokud nebudeme mít dostatek zásob k dodání nebo doručení zboží, které objednáte a zaplatíte, pokusíme se vás kontaktovat pomocí informací, které jste nám poskytli, a zeptat se vás, jak chcete postupovat. Dle svého uvážení můžeme zpracovat jakoukoli část objednávky, která je k dispozici. Pokud zboží není na skladě, vrátíme vám cenu zaplacenou za toto zboží co nejdříve a v každém případě do 30 dnů nebo v případě zákazníka s účtem můžeme dle svého výhradního uvážení co nejdříve vytvořit kredit k započtení částky, která vám byla fakturována.

9

ZRUŠENÍ SMLOUVY

9.1
Záruka celý jeden rok! Můžete nakupovat se 100% důvěrou. Pokud objednávka nebude vyrobena přesně podle vašich specifikací, můžete její nepoužitou část vrátit a my ji nahradíme nebo vám vrátíme peníze. Stačí kdykoli do jednoho roku kontaktovat oddělení služeb zákazníkům a domluvit vrácení nepoužité části objednávky a ihned vám ochotně vrátíme peníze. Naše osvědčená záruka znamená, že se společností National Pen nikdy neriskujete ani korunu!

10

UKONČENÍ SMLOUVY

10.1
Můžeme pozastavit další dodávání nebo doručování, zastavit jakékoli přepravované zboží nebo písemnou výpovědí ukončit naši smlouvu, pokud porušíte nějakou povinnost z této smlouvy nebo nebudete moci uhradit své závazky v době splatnosti nebo zahájíte řízení či proti vám bude zahájeno řízení nebo bude přiměřeně pravděpodobné, že zahájíte řízení či proti vám bude zahájeno řízení z důvodu úpadku nebo platební neschopnosti. Při ukončení smlouvy budou okamžitě splatné veškeré platby, které nám dlužíte (i když ještě nemají být uhrazeny), a nebudeme nadále povinni vám dodávat jakékoli zboží.

11

VADNÉ ZBOŽÍ

11.1
V případě, že budou dodané produkty vadné nebo nesprávné, kontaktujte nás prosím prostřednictvím sekce „Kontaktujte nás“ na webových stránkách a my na vlastní náklady zařídíme, aby od vás byly produkty vyzvednuty.
11.2
Aniž by bylo dotčeno vaše obecné právo na rušení objednávek dle části 9, pokud nás upozorníte na problém se zbožím do 30 dnů od dodání, můžeme dle svého uvážení buď nabídnout nápravu případného nedostatku nebo nedodání zboží, vyměnit nebo opravit zboží, které je při dodání poškozené nebo vadné, nebo objednávku (či její dotčenou část) zrušit a vrátit vám částku, kterou jste za příslušné zboží zaplatili.
11.3
Pokud jste spotřebitel, ustanovení částí 9 a 11 těchto podmínek nemají vliv na vaše zákonná práva.

12

UDÁLOSTI MIMO NAŠI KONTROLU

12.1
Nebudeme mít vůči vám žádnou odpovědnost za jakékoli neuskutečnění nebo zpoždění dodávky či doručení ani za jakékoli poškození nebo škodu na zboží dodaném či doručeném dle této smlouvy, ani žádnou jinou odpovědnost v případě, že je daná skutečnost způsobena jakoukoli událostí nebo okolností mimo náš přiměřený vliv (včetně, kromě jiného, nehod, extrémních povětrnostních podmínek, požáru, výbuchu, záplavy, bouře, zemětřesení, přírodní katastrofy, poruchy telekomunikačních sítí, nemožnosti používat dopravní sítě, mechanické závady, vyšší moci, teroristického útoku, války, občanských nepokojů, pouličních výtržností, stávek, blokád a jiných průmyslových sporů, činů nebo omezení stanovených vládou a uvalení omezení na dovoz nebo vývoz).

13

OBECNÉ

13.1
Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek (včetně jakýchkoli ustanovení, ve kterých vylučujeme nebo omezujeme svou odpovědnost vůči vám) shledáno neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, nebude to mít vliv na platnost, zákonnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení těchto podmínek a zbytku předmětného ustanovení.
13.2
Jsme ze zákona povinni vás informovat, že nákupy lze realizovat v jazyce vaší rodné země nebo v angličtině, jak bude jinak dohodnuto.

14

PRÁVNÍ PŘEDPISY

14.1
Pokud jste spotřebitel, vezměte prosím na vědomí, že tyto podmínky se řídí irskými zákony. To znamená, že smlouva o nákupu produktů prostřednictvím našich webových stránek a jakékoli spory nebo nároky vzniklé z tohoto nákupu nebo ve spojení s ním se budou řídit irským právem. My i vy souhlasíme, že nevýhradní soudní příslušnost budou mít soudy v Irsku. Pokud jste ovšem obyvateli Francie, můžete rovněž zahájit řízení ve Francii.
14.2
Pokud jste firma, budou se smlouva a jakékoli spory nebo nároky vzniklé z této smlouvy nebo jejího předmětu nebo jejího uzavírání (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) či ve spojení s nimi řídit zákony Irska a budou vykládány v souladu s těmito zákony.
14.3
Pokud jste firma, oba neodvolatelně souhlasíme, že soudy v Irsku budou mít výhradní pravomoc k řešení jakýchkoli sporů nebo nároků vzniklých z této smlouvy nebo jejího předmětu nebo jejího uzavírání (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) či ve spojení s nimi.

15

KONTAKT

15.1
Pokud chcete učinit objednávku, zrušit objednávku nebo o ní diskutovat, či vznést stížnost ohledně vaší objednávky, podívejte se prosím do sekce „Kontaktujte nás“ na našich webových stránkách nebo prosím použijte kontaktní informace uvedené v potvrzení objednávky.