%> Personalizovaná pera, Reklamní předměty, National Pen Česká Republika

Podmínky používání webových stránek společnosti National Pen


Pečlivě si prosím přečtěte tyto podmínky používání webových stránek (dále jen „podmínky“). Pokud přistupujete k doménám nebo používáte domény www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com a www.orderpens.com nebo od nás kupujete produkty, souhlasíte tím s těmito podmínkami.


1

ÚVOD

1.1
Tyto podmínky upravují používání domén www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com a www.orderpens.com (dále jen „webové stránky“) návštěvníky webových stránek a našimi zákazníky („vy“).
1.2
Domény www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com a www.orderpens.com provozuje společnost National Pen Promotional Products Limited. Jsme registrováni v Irsku pod číslem společnosti 474116 a máme sídlo na adrese Building D, Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth. Pokud nás chcete kontaktovat, zašlete prosím e-mailovou zprávu na adresu: IR_CustomerService_T@pens.com.
1.3
Tyto podmínky se mohou měnit. Podívejte se prosím občas na tuto stránku, abyste zaznamenali případné změny, protože tyto změny jsou pro vás závazné. Doporučujeme vytisknout si kopii těchto podmínek. Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 1. května 2018.

2

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1
Veškeré používání webových stránek se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů a zásadami používání souborů cookie. V nich jsou uvedeny důležité informace o tom, jak používáme osobní údaje, které nám poskytnete, a měli byste si tyto zásady celé přečíst. Politika ochrany osobních údajů a cookies.

3

ODPOVĚDNOST

3.1
Vynakládáme přiměřenou péči a dovednosti k poskytování webových stránek. Webové stránky se poskytují „tak, jak jsou,“ a nemůžeme zaručit a nezaručujeme, že webové stránky budou splňovat vaše požadavky.
3.2
V rozsahu, který zákon nezakazuje, nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakoukoli:
3.2.1
ztrátu, kterou nelze předvídat (ztrátu lze předvídat, pokud jde o zjevný následek našeho porušení nebo pokud jsme ji my i vy brali v úvahu v době, kdy jsme uzavírali smlouvu); a
3.2.2
ztrátu, která vznikne, když se nedopustíme žádného pochybení ani neporušíme tyto podmínky.
3.3
Nic v těchto podmínkách nemá vliv na vaše zákonná práva, pokud jste spotřebitel, ani nevylučuje nebo neomezuje naši odpovědnost vůči vám za podvod, záměrnou dezinformaci, za úmrtí nebo zranění osob způsobené naší nedbalostí nebo za jakoukoli jinou odpovědnost, kterou dle platných zákonů nelze omezit nebo vyloučit.
3.4
Na odpovědnost vzniklou v důsledku toho, že vám dodáme nějaké produkty, se vztahují různá omezení a vyloučení odpovědnosti, která jsou stanovena v našich prodejních podmínkách

4

ÚPLNÁ DOHODA

4.1
Tyto podmínky jsou zamýšleny jako vaše úplná dohodu s námi ohledně vašeho používání webových stránek a přístupu k nim. Nahrazují všechny předchozí dohody a úmluvy s vámi ve vztahu k webovým stránkám.

5

VIRY

5.1
Nezaručujeme, že naše webové stránky budou bezpečné nebo nebudou obsahovat chyby či viry.
5.2
Nesete odpovědnost za konfiguraci vašich informačních technologií, počítačových programů a platformy pro přístup k našim webovým stránkám. Měli byste používat svůj vlastní software na ochranu před viry.
5.3
Nesmíte zneužívat naše webové stránky vědomým vkládáním virů, trojských koňů, logických bomb nebo jiných materiálů, které jsou závadné nebo technologicky škodlivé. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k webovým stránkám, serveru, na kterém jsou naše webové stránky uloženy, nebo jakémukoli serveru, počítači nebo databázi připojeným k našim webovým stránkám. Nesmíte naše webové stránky napadat prostřednictvím útoků DoS nebo DDoS.

6

WEBOVÉ STRÁNKY, NA KTERÉ ODKAZUJEME

6.1
Tam, kde naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy uvedeny pouze pro informaci. Takové odkazy by neměly být vykládány jako naše schválení těchto odkazovaných webových stránek nebo informací, které z nich můžete získat.
6.2
Nemáme žádný vliv na obsah těchto webových stránek nebo zdrojů.

7

PRAVIDLA PRO ODKAZOVÁNÍ NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

7.1
Můžete odkazovat na naši domovskou stránku, pokud tak učiníte způsobem, který je čestný a zákonný a nepoškozuje naši pověst nebo ji nevyužívá.
7.2
Nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, který by naznačil jakoukoli formu přidružení, schválení nebo podpory z naší strany, když nic takového neexistuje.
7.3
Nesmíte vytvořit odkaz na naše webové stránky z jakýchkoli webových stránek, které nevlastníte.
7.4
Naše webové stránky nesmějí být umístěny v rámci na jakýchkoli jiných webových stránkách ani nesmíte vytvořit odkaz na jakoukoli jinou část našich webových stránek než na domovskou stránku.
7.5
Vyhrazujeme si právo bez upozornění odvolat svolení k vytváření odkazů.
7.6
Pokud si přejete vytvořit jiný odkaz nebo využít obsah na našich webových stránkách jinak, než je uvedeno výše, kontaktujte nás prosím na adrese ir_web@pens.com.

8

OBECNÉ

8.1
Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek (včetně jakýchkoli ustanovení, ve kterých vylučujeme nebo omezujeme svou odpovědnost vůči vám) shledáno neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, nebude to mít vliv na platnost, zákonnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení těchto podmínek a zbytku předmětného ustanovení.
8.2
Jsme ze zákona povinni vás informovat, že nákupy lze realizovat v jazyce vaší rodné země nebo v angličtině, jak bude jinak dohodnuto.

9

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

9.1
Používáním těchto webových stránek berete na vědomí, že webové stránky obsahují informace, data, software, fotografie, grafy, videa, písma, grafiku a další materiál (společně „náš obsah“), které jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, obchodními tajemstvími nebo jinými vlastnickými právy, a že tato práva jsou platná a jsou chráněna ve všech podobách, na všech médiích a ve všech technologiích, které existují nyní nebo budou v budoucnu vytvořeny.
9.2
National Pen a související známky jsou ochranné známky a značky služeb společnosti National Pen Co. LLC. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky a značky služeb, názvy produktů, názvy společností a loga, které se objevují na stránkách National Pen, jsou majetkem příslušných vlastníků.
9.3
Pokud požádáte o objednávku s individuálně přizpůsobeným potiskem nebo logem nebo jiným potiskem („váš obsah“), který poskytnete společnosti National Pen, automaticky nám a našim sesterským společnostem poskytujete bezplatné, celosvětové, nevýhradní, trvalé a neodvolatelné právo, ke kterému lze poskytovat podlicence, na používání, distribuci, reprodukci (včetně tisku na zboží, které si u nás objednáte), úpravu, přizpůsobení, veřejné předvádění a zobrazování, překlad vašeho obsahu a vytváření odvozených děl z vašeho obsahu na jakémkoli médiu a také právo použít vaše jméno ve spojení s vaším obsahem, pokud se k tomu rozhodneme. Rovněž souhlasíte, že společnost National Pen může váš obsah zobrazovat v online nebo offline marketingových či reklamních materiálech.
9.4
Svůj obsah můžete zaslat prostřednictvím našich webových stránek. Tímto prohlašujete a zaručujete, že když nám zasíláte svůj obsah, máte veškerá vlastnická práva a podíly na svém obsahu a že máte právo udělit nám licenci, která je popsána v těchto podmínkách, a používat svůj obsah ke všem účelům popsaným v těchto podmínkách, včetně například tisku vašeho obsahu na vámi objednané zboží. Prohlašujete a zaručujete, že to, že nám poskytnete svůj obsah a budete používat svůj obsah, jak je popsáno v těchto podmínkách, nepředstavuje porušení žádných práv k duševnímu vlastnictví jakékoli třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek nebo patentů a dalších. Dále prohlašujete a zaručujete, že váš obsah neporušuje ani nepoškozuje soukromí žádné třetí strany, není nezákonný, obscénní, výhružný, urážlivý, hanlivý, pomlouvačný, znevažující, podvodný, zavádějící, předpojatý nebo jinak škodlivý vůči třetím stranám. Při používání našich webových stránek nebo zadávání objednávek se nesmíte vydávat za nikoho jiného.
9.5
Tímto souhlasíte, že společnost National Pen, její mateřské společnosti, dceřiné společnosti nebo sesterské společnosti a členy představenstva, vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce, smluvní partnery, poradce, nástupce a postupitele každé z výše uvedených společností odškodníte, budete bránit a zbavíte odpovědnosti v souvislosti s jakýmikoli nároky třetích stran, požadavky, soudními spory, ztrátami, odpovědnostmi, rozsudky, náklady, výdaji (včetně, kromě jiného, soudních výloh, výdajů na vedení sporu a přiměřeného palmáre) a důvody žalob jakéhokoli druhu (společně nazývanými „nároky“), které budou uplatňovány nebo vzniknou ve prospěch jakékoli osoby nebo subjektu z důvodu nebo jako následek porušení nebo údajného porušení jakýchkoli patentů, autorských práv nebo ochranných známek nebo odcizení či zneužití jakýchkoli obchodních tajemství nebo jiných důvěrných informací na základě vašeho obsahu nebo vaší objednávky zboží či služeb od společnosti National Pen nebo v souvislosti s nimi. Ve spojení s tím neprodleně na své náklady zajistíte pro zákazníka právo i nadále používat váš obsah. Bez omezení výše uvedeného budete odpovědni za veškeré náhrady škod, palmáre, soudní výlohy nebo jiné výdaje, které společnosti National Pen vzniknou ve spojení s jakýmkoli porušením nebo údajným porušením způsobeným vaším obsahem.

10

PRÁVNÍ PŘEDPISY

10.1
Pokud jste spotřebitel, vezměte prosím na vědomí, že tyto podmínky se řídí irskými zákony. To znamená, že smlouva o nákupu produktů prostřednictvím našich webových stránek a jakékoli spory nebo nároky vzniklé z tohoto nákupu nebo ve spojení s ním se budou řídit irským právem. My i vy souhlasíme, že nevýhradní soudní příslušnost budou mít soudy v Irsku. Pokud jste ovšem obyvateli Francie, můžete rovněž zahájit řízení ve Francii.
10.2
Pokud jste firma, budou se smlouva a jakékoli spory nebo nároky vzniklé z této smlouvy nebo jejího předmětu nebo jejího uzavírání (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) či ve spojení s nimi řídit zákony Irska a budou vykládány v souladu s těmito zákony.
10.3
Pokud jste firma, oba neodvolatelně souhlasíme, že soudy v Irsku budou mít výhradní pravomoc k řešení jakýchkoli sporů nebo nároků vzniklých z této smlouvy nebo jejího předmětu nebo jejího uzavírání (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) či ve spojení s nimi.