Kontorartikler
Hver gang din modtager sidder ned ved deres computer vil National Pens personlige musemåtte helt sikkert gribe deres opmærksomhed.
Styrk dine medarbejderes morale og produktivitet med inspirerende beskeder eller udtryk for påskønnelse på deres egne personliggjorte musemåtter. Spred ordet om din virksomheds velgørende formål med en smart designet musemåtte.
Maximer effekten af din promoverende marketing ved, at vælge blandt lyse farver og inkluder kontaktdetaljer. Alle brugerdefinerede musemåtter fra National Pen kommer med vores standard kvalitets garanti.