Verkoopvoorwaarden van National Pen


1

INLEIDING

1.1
Deze Voorwaarden gelden voor de levering en verkoop door National Pen Products Ltd, handelend onder de naam Universal Pen (“wij” of “ons”) (“National Pen”), van producten aan u.
1.2
Deze Voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Gelieve deze bladzijde zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijzigingen die wij aanbrengen aangezien die voor u bindend zijn.
1.3
Alle door u via de website geplaatste bestellingen geschieden op basis van deze Voorwaarden en zijn afhankelijk van onze acceptatie.

2

INFORMATIE OVER ONS EN HOE U MET ONS CONTACT KAN OPNEMEN

2.1
Wij zijn National Pen Promotional Products Limited. Wij staan in Ierland ingeschreven onder vennootschapsnummer 474116 en zijn statutair gevestigd in Building D, Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth. Ons BTW-nummer is 9726444O.

3

AANSPRAKELIJKHEID

3.1
Wij besteden redelijke zorg en vakkundigheid aan de website. De website wordt beschikbaar gesteld in de staat waarin die zich bevindt, en wij kunnen niet garanderen en geven ook geen garantie dat de website aan uw eisen voldoet.
3.2
Voorzover de wet het niet verbiedt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele:
3.2.1
schade die niet te voorzien is (schade is te voorzien indien die een voor de hand liggend gevolg is van onze niet-nakoming of indien die verwacht was door u en ons toen u en wij ons contract aangingen); en
3.2.2
schade die ontstaat terwijl wij niet fout zijn of deze Voorwaarden wel zijn nagekomen.
3.3
Afhankelijk van lid 3.5 zullen wij niet verplicht zijn om u schadeloos te stellen (hetzij volgens contract, wegens onrechtmatige daad [zoals nalatigheid], niet-nakoming van een wettelijke plicht hetzij anderszins) anders dan het verlenen van een restitutie krachtens deze Voorwaarden of anderszins ter onzer beoordeling.
3.4
Onverminderd lid 3.3, indien u een handelsrelatie bent, zullen wij niet aansprakelijk zijn jegens u ((hetzij volgens contract, wegens onrechtmatige daad [zoals nalatigheid], niet-nakoming van een wettelijke plicht hetzij anderszins) voor eventueel/eventuele: (i) winstderving, gemiste handel, contracten, goodwill, zakelijke kansen en andere soortgelijke schade, of onderbreking van de handel; of (ii) indirecte schade of gevolgschade, ook zullen wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor andere schade die niet een te voorzien gevolg is van onze niet-nakoming van deze Voorwaarden of onze wettelijke verplichtingen.
3.5
Deze Voorwaarden zijn niet bedoeld om uw wettelijke rechten aan te tasten indien u een consument bent, ook is het niet de bedoeling om onze aansprakelijkheid jegens u wegens fraude, een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of wegens een andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten volgens het geldende recht, uit te sluiten of te beperken.

4

DE BESTELPROCEDURE

4.1
Onze bestelprocedure stelt u in staat om eventuele vergissingen op te sporen en te corrigeren alvorens uw bestelling bij ons te plaatsen. Neem a.u.b. de tijd om uw bestelling op elke pagina van de bestelprocedure te lezen en controleren.
4.2
Op de website plaatst u een bestelling voor een product door aan het einde van de procedure op de knop ‘bestelling bevestigen’ te drukken. Deze bestelling is een bindend aanbod met een verplichting om te betalen, afhankelijk van acceptatie door ons. Door uw bestelling te bevestigen gaat u akkoord om het door u gekozen product te kopen. Hierna zullen wij u een orderbevestiging toesturen waarin de door u bestelde producten worden gespecificeerd.
4.3
Uw bestelling is geaccepteerd wanneer u een orderbevestiging ontvangt.
4.4
Wij ontvangen de betaling voor uw bestelling ten tijde van de bestelling of u kunt ervoor kiezen om voor het product te betalen plus eventuele toepasselijke extra kosten binnen 30 dagen na de ontvangst van een factuur.
4.5
Helaas verkopen wij niet aan alle landen. Wij accepteren alleen bestellingen uit: Australië, Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Nederland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië (Oude Markt), Zweden, Slowakije.

5

ONZE PRODUCTEN

5.1
De afbeeldingen van de producten op onze website zijn slechts illustraties. Hoewel wij ons best hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de kleuren van de producten nauwkeurig worden weergegeven. Uw product kan enigszins afwijken van die afbeeldingen.

6

PRIJS & BETALING

6.1
De voor uw bestelling te betalen prijs wordt op het moment waarop u uw bestelling plaatst, aangegeven. De voor de goederen te betalen prijs is inclusief de huidige geldende BTW. Leverings- en behandelingskosten komen erbij. Hierover zult u worden geïnformeerd. Wij zullen u informeren over de totale voor de bestelde goederen verschuldigde prijs alvorens betaling wordt verlangd.
6.2
Incidenteel adverteren wij goederen voor een promotionele prijs. U dient de relevante promotiecode op te geven anders wordt de volledige prijs in rekening gebracht.
6.3
Soms kan er een fout zijn binnen geslopen en kunnen goederen onjuist zijn beprijsd, in welk geval wij niet verplicht zijn om goederen tegen de onjuiste prijs te leveren of überhaupt te leveren. Wij zullen (naar ons goeddunken) uw bestelling annuleren en de door u betaalde prijs restitueren of een redelijke poging ondernemen om contact met u op te nemen en u te vragen of u wenst door te gaan met de bestelling tegen de juiste prijs. Indien wij geen contact met u kunnen opnemen of u wenst niet door te gaan met de bestelling tegen de juiste prijs dan zullen wij uw bestelling annuleren en de door u betaalde prijs restitueren.
6.4
Wanneer een koop wordt afgesloten met de keuze om tegelijkertijd de volledige koopprijs te betalen dan moeten wij de betaling voor de hele bestelling plus extra kosten ontvangen wanneer u de bestelling plaatst tenzij wij anderszins van tevoren schriftelijk akkoord zijn gegaan.
6.5
Wanneer een koop wordt afgesloten met de keuze om later de volledige koopprijs te betalen dan moeten wij de betaling voor de hele bestelling plus extra kosten ontvangen en wel binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij wij anderszins van tevoren schriftelijk akkoord zijn gegaan.
6.6
Afhankelijk van de geldelijke waarde van een bestelling, kunnen wij een aanbetaling verlangen. Onze administratie-afdeling zal zonodig contact met u opnemen. Indien een aanbetaling wordt verlangd dan dient u er rekening mee te houden dat uw bestellingen pas worden uitgevoerd wanneer wij de verlangde aanbetaling hebben ontvangen.
6.7
Voor bestellingen die via de website worden gedaan, kan worden betaald met de meeste creditcards door de relevante gegevens in de kassapagina in te vullen.
6.8
Door een creditcard te gebruiken om voor uw bestelling of koop te betalen bevestigt u dat de te gebruiken kaart van u is of dat u bevoegd bent om die te gebruiken.
6.9
Alle creditcardhouders worden onderworpen aan validatiecontroles en de autorisatie door de uitgever van de kaart. Indien de uitgever van de kaart weigert om de betaling te autoriseren dan zullen wij uw bestelling of koop niet accepteren, zullen wij niet verplicht zijn om de reden voor de weigering op te geven, en zullen wij niet aansprakelijk zijn voor het feit dat het artikel niet is geleverd of aan u is verstrekt. Wij zijn er niet verantwoordelijk voor dat de uitgever van de kaart of de bank de houder van de kaart belast nadat wij de betaling met uw creditcard of betaalkaart verwerken overeenkomstig uw bestelling of koop.
6.10
Wij adviseren u om uw betaalkaartgegevens aan niemand, ook niet aan ons, per e-mail door te geven. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor eventuele schade die u kan ondervinden wanneer u gegevens aan ons via een internetlink of e-mail verstuurt. U bent geheel verantwoordelijk voor zulke schade.
6.11
Indien u deze Voorwaarden accepteert of daarmee akkoord gaat namens een bedrijf of andere rechtspersoon dan verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om dat bedrijf of die rechtspersoon te binden aan deze Voorwaarden.
6.12
Indien u een handelsrelatie bent dan bent u verantwoordelijk voor alle door uw werknemers geplaatste bestellingen, en voor aankopen die gedaan zijn met aan u uitgegeven kaarten, en wij zijn niet gebonden aan een afzonderlijke limiet die u aan uw werknemers zou oplegd kunnen hebben.
6.13
Indien u een handelsrelatie bent dan mag u niet een betaling op een factuur of een ander aan ons verschuldigd bedrag inhouden vanwege een recht op vereffening of een tegenvordering welke u al dan niet beweerdelijk heeft.
6.14
Wij zullen te allen tijde het recht hebben om een schuld of vordering die wij op u kunnen hebben, te verrekenen met bedragen die wij u verschuldigd zijn.
6.15
De opmaak van onze factuur en overzichten aan u wordt uitsluitend door ons bepaald, en wij wijken hiervan niet af tenzij voorgestelde afwijkingen schriftelijk worden aangevraagd en wel tenminste zes maanden van tevoren en tenzij daarmee uitdrukkelijk door ons akkoord wordt gegaan.

7

LEVERING & EIGENDOM

7.1
Wij streven ernaar om de goederen overeenkomstig uw bestelling te leveren, gewoonlijk binnen de opgegeven leveringstijd. Indien de bestelling niet kan worden uitgevoerd of afgeleverd binnen 28 dagen nadat de bestelling was geplaatst dan zal National Pen zich inspannen om de klant op de hoogte te stellen van de vertraging en mogelijke alternatieve opties. . Afgezien van uw in leden 8 en 12 genoemde rechten en in het onwaarschijnlijke geval dat wij de goederen niet leveren binnen 28 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst, of binnen de overeengekomen tijd dan heeft u de keuze om uw bestelling te annuleren en dit aan ons kenbaar te maken voordat de verzending plaats heeft. Nadere informatie over de levering van onze producten kunt u vinden op [http://www.penseurope.com/nl/faq.asp].
7.2
Voordat u uw bestelling plaatst, dient u de leveringsopties te raadplegen op onze website om te zien of wij op uw adres kunnen leveren. Een geldige handtekening kan vereist zijn bij het ophalen of leveren van de goederen. In het onwaarschijnlijke geval dat u niet alle goederen binnen de opgegeven leveringstijd heeft ontvangen of zoals tussen u en ons overeengekomen dan dient u dit onmiddellijk ons te melden.
7.3
U dient al wat redelijkerwijs mogelijk is te doen opdat de levering op de aangegeven plaats en tijd kan plaatsvinden. Indien levering niet mogelijk is door omstandigheden waarop u redelijkerwijs invloed zou kunnen uitoefenen dan zal de koerier een brief achterlaten waarin melding wordt gemaakt van een poging tot levering alsmede aanwijzingen om een nieuwe leveringstijd af te spreken. Als wij geen datum kunnen afspreken voor een nieuwe poging tot levering dan zal het verschuldigde bedrag van de bestelling verschuldigd blijven.
7.4
Onverminderd lid 7.3 zijn alle gekochte goederen F.O.B. op ons terrein of dat van onze service provider, dat wil zeggen, het eigendom van de goederen gaat op u over ten tijde van de levering door ons of namens ons door tussenkomst van een gemeenschappelijke/gewone vervoerder.

8

BESCHIKBAARHEID

8.1
Alle goederen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. Hoewel wij pogen om voldoende voorraden aan te houden om te voldoen aan alle bestellingen en aankopen, zullen wij, indien wij onvoldoende voorraden hebben om de bestelde en door u betaalde goederen te leveren, proberen contact op te nemen met u met behulp van de door u aan ons opgegeven gegevens om u te vragen hoe u wenst door te gaan. Wij kunnen naar ons goeddunken een deel van de bestelling die geleverd kan worden, verwerken. Indien goederen niet in voorraad zijn dan zullen wij de voor de goederen betaalde prijs zo spoedig mogelijk aan u restitueren en in ieder geval binnen 30 dagen, of, indien u een account heeft bij ons, dan kunnen wij naar ons volledig goeddunken zo spoedig mogelijk het factuurbedrag crediteren.

9

ANNULERING

9.1
Een Volledig Jaar Garantie! U kunt uw inkopen doen met 100% vertrouwen. Indien uw bestelling niet precies uitgevoerd is volgens uw specificaties dan mag u het ongebruikte deel terugsturen en zullen wij dat vervangen of daarvoor een restitutie verlenen. Neem gewoon contact op met de Klantendienst om de terugzending van het ongebruikte deel te regelen, te allen tijde binnen een jaar, en ontvang prompt en correct de restitutie. Onze beproefde en echte garantie is dat u nimmer een cent bij National Pen riskeert!

10

BEËINDIGING

10.1
Wij kunnen de verdere toelevering of levering opschorten, goederen in transito blokkeren of ons contract beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving aan u indien u een verplichting krachtens deze voorwaarden niet nakomt of niet meer in staat bent om uw schulden op de vervaldag te betalen, procedures (waarschijnlijk) worden begonnen door of tegen u vanwege een beweerdelijk(e) faillissement of insolventie. Bij de beëindiging van het contract zullen betalingen die u ons verschuldigd bent (zelfs indien die nog niet gedaan hoeven te worden), onmiddellijk verschuldigd zijn en zullen wij niet langer verplicht zijn om u goederen te leveren.

11

DEFECTE GOEDEREN

11.1
In het geval dat geleverde producten defect of niet correct zijn dan kunt u contact met ons opnemen via het “Neem contact met ons op” gedeelte van de website en zullen wij ervoor zorgen dat de producten op onze kosten bij u worden opgehaald.
11.2
Onverminderd uw recht om in het algemeen bestellingen te annuleren krachtens lid 9 en indien u ons binnen 30 dagen na levering een probleem met de goederen heeft gemeld, mogen wij naar onze keuze u aanbieden om een tekort aan te vullen of om het één en ander alsnog te leveren; om goederen te vervangen of repareren die bij levering beschadigd of defect waren; of om de bestelling (of een deel van de betrokken bestelling) te annuleren en om het door u betaalde bedrag voor de goederen in kwestie de restitueren.
11.3
De bepalingen van leden 9 en 11 van deze Voorwaarden tasten uw wettelijke rechten niet aan als u een consument bent.

12

GEBEURTENISSEN WAAROP WIJ GEEN INVLOED KUNNEN UITOEFENEN

12.1
Wij zullen jegens u niet aansprakelijk zijn indien een toelevering of levering niet heeft kunnen plaatsvinden of indien deze met vertraging is geschied, indien de toegeleverde of geleverde goederen beschadigd of defect zijn, noch zullen wij hoe dan ook aansprakelijk zijn, indien het één ander veroorzaakt is door een gebeurtenis of omstandigheid waarop wij redelijkerwijs geen invloed konden uitoefenen (waaronder, zonder beperking, ongelukken, extreme weersomstandigheden, brand, explosie, overstroming, storm, aardbeving, natuurramp, storing in het telecommunicatienetwerk, niet gebruik kunnen maken van transportnetwerken, mechanische storingen, overmacht, een terroristische aanslag, oorlog, maatschappelijke onrust, oproer, stakingen, uitsluitingen en andere industriële geschillen, handelingen van of beperkingen opgelegd door de Overheid, en opgelegde maatregelen of beperkingen met betrekking tot de invoer of uitvoer).

13

ALGEMEEN

13.1
Indien een bepaling in deze voorwaarden (alsook een bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten of beperken) ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar blijkt te zijn dan zal dit van geen invloed zijn op de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden en de rest van de bepaling in kwestie.
13.2
Wij zijn wettelijk verplicht om u te laten weten dat koopovereenkomsten kunnen worden aangegaan in de taal van uw eigen land of in het Engels zoals overigens overeengekomen.

14

HEERSEND RECHT

14.1
Indien u een consument bent, let u er dan wel op dat deze Voorwaarden worden beheerst door het Ierse recht. Dit betekent dat een contract voor de aankoop van producten via onze website en een geschil of claim dat/die daaruit of in verband daarmee ontstaat, beheerst zal worden door het Ierse recht. U en wij komen beiden overeen dat de rechtscolleges in Ierland een niet-exclusieve rechtsbevoegdheid zullen hebben. Indien u echter een ingezetene van Frankrijk bent dan kunt u ook in Frankrijk een rechtsprocedure aanspannen.
14.2
Indien u een bedrijf bent dan zal een contract en een geschil of claim dat/die ontstaat uit of verband houdt met het contract of het onderwerp daarvan of de vorming ervan (alsook niet-contractuele geschillen of claims), worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van Ierland.
14.3
Indien u een bedrijf bent dan komen wij onherroepelijk overeen dat de rechtscolleges in Ierland de exclusieve rechtsbevoegdheid hebben om een geschil of claim dat/die ontstaat uit of verband houdt met een contract of het onderwerp daarvan of de vorming ervan (alsook niet-contractuele geschillen of claims), te beslechten.

15

CONTACT

15.1
Indien u een bestelling wenst te plaatsen, uw bestelling wenst te annuleren of bespreken of een klacht wenst in te dienen met betrekking tot uw bestelling, ga dan naar het “Neem contact met ons op” gedeelte van de website of gebruik de contactgegevens zoals die vermeld staan op uw orderbevestiging.