Gebruiksvoorwaarden van National Pen


Lees deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) nauwkeurig. Door toegang te hebben tot of gebruik te maken van de domeinen www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com, en www.orderpens.com of door producten van ons te kopen gaat u akkoord met de Voorwaarden.


1

INLEIDING

1.1
Deze Voorwaarden gelden voor het gebruik van de domeinen www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com, en www.orderpens.com (de “Website”) door bezoekers van de websites en onze klanten (“u”).
1.2
www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com, en www.orderpens.com worden geëxploiteerd door National Pen Promotional Products Limited. Wij staan ingeschreven in Ierland onder vennootschapnummer 474116 en zijn gevestigd in Building D, Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth. Om contact met ons op te nemen kunt u een e-mail versturen naar: IR_CustomerService_T@pens.com.
1.3
Deze Voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Gelieve deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijzigingen die wij aanbrengen aangezien die voor u bindend zijn. Wij adviseren u om deze Voorwaarden af te drukken. Deze Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2018.

2

PRIVACY

2.1
Ons Privacy-beleid en ons Cookie-beleid zijn van toepassing op het gebruik van de website. Die bevatten belangrijke informatie over de manier waarop wij persoonlijke gegevens die u ons verschaft, gebruiken en dienen helemaal gelezen te worden. Klik hier voor onze Privacy en Cookie beleid.

3

AANSPRAKELIJKHEID

3.1
Wij besteden redelijke zorg en vakkundigheid aan de website. De website wordt beschikbaar gesteld in de staat waarin die zich bevindt, en wij kunnen niet garanderen en geven ook geen garantie dat de website aan uw eisen voldoet.
3.2
Voorzover de wet het niet verbiedt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele:
3.2.1
schade die niet te voorzien is (schade is te voorzien indien die een voor de hand iggend gevolg is van onze niet-nakoming of indien die verwacht was door u en ons toen u en wij ons contract aangingen); en
3.2.2
schade die ontstaat terwijl wij niet fout zijn of deze Voorwaarden wel zijn nagekomen.
3.3
Deze Voorwaarden zijn niet bedoeld om uw wettelijke rechten aan te tasten indien u een consument bent, ook is het niet de bedoeling om onze aansprakelijkheid jegens u wegens fraude, een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of wegens een andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten volgens het geldende recht, uit te sluiten of te beperken.
3.4
Afwijkende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zullen van toepassing zijn op een aansprakelijkheid als gevolg van de levering van producten aan u, welke in onze Verkoopvoorwaarden zullen worden uiteengezet.

4

DE HELE OVEREENKOMST

4.1
Deze Voorwaarden zijn bedoeld om uw hele overeenkomst met ons met betrekking tot het gebruik van en de toegang tot de website te omvatten. Zij vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken met betrekking tot de website.

5

VIRUSSEN

5.1
Wij garanderen niet dat onze website veilig zal zijn of vrij van bugs of virussen.
5.2
U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform wanneer u onze website bezoekt. U dient uw eigen software te gebruiken om u te beschermen tegen virussen.
5.3
U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, trojans, worms, logic bombs en andere zaken daarop los te laten die kwaadaardig of technologisch schadelijk zijn. U dient geen poging te ondernemen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of om het even welke server, computer of database die verbonden is met onze website. U mag geen aanval op onze website uitvoeren door middel van een ‘denial-of-service’ aanval of een ‘distributed denial-of service’ aanval.

6

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

6.1
Onze website bevat links naar andere websites en bronnen van derden. Deze links dienen slechts te uwer informatie. Deze links dienen niet geïnterpreteerd te worden als zouden die websites of informatie van die derden door ons zijn goedgekeurd.
6.2
Wij hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen.

7

REGELS VOOR HET LINKEN NAAR ONZE WEBSITE

7.1
U mag een link naar onze homepage plaatsen mits u dit doet op een billijke en wettige manier zonder onze reputatie te schaden of daarmee onrechtmatig voordeel mee te doen.
7.2
U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of steunbetuiging onzerzijds suggereert als dat niet het geval is.
7.3
U mag geen link naar onze website op welke website dan ook plaatsen die niet van u is.
7.4
Onze website mag op een andere website niet worden ingekaderd. Ook mag u niet een link plaatsen naar om het even welk deel van onze website anders dan de homepage.
7.5
Wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving vooraf onze toestemming voor het plaatsen van links in te trekken.
7.6
Indien u een link wenst te plaatsen naar onze website of gebruik wenst te maken van ‘content’ op onze website in afwijking van als hiervoor omschreven dan kunt u contact opnemen met ir_web@pens.com.

8

ALGEMEEN

8.1
Indien een bepaling in deze Voorwaarden (alsook een bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten of beperken) ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar blijkt te zijn dan zal dit van geen invloed zijn op de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden en de rest van de bepaling in kwestie.
8.2
Wij zijn wettelijk verplicht om u te laten weten dat koopovereenkomsten kunnen worden aangegaan in de taal van uw eigen land of in het Engels zoals overigens overeengekomen.

9

INTELLECTUAAL EIGENDOM

9.1
Door gebruik te maken van deze Website erkent u dat de Website informatie, data, software, foto’s, grafieken, video’s, lettertypen, afbeeldingen en ander materiaal (gezamenlijk te vatten onder de noemer “Onze Content”) bevat, welke beschermd worden door auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere particuliere rechten, en dat deze rechten geldig en beschermd worden in alle vormen van huidige of nog te ontwikkelen media en technologieën.
9.2
National Pen en aanverwante merken zijn handelsmerken en dienstmerken van National Pen Co. LLC. Alle rechten zijn voorbehouden. Alle overige handelsmerken, dienstmerken, productnamen, bedrijfsnamen en logo’s die afgebeeld staan op National Pen, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
9.3
Indien u bij een bestelling verzoekt om een gepersonaliseerde afdruk of logo of andere speciale afdruk (“Uw Content”) die u aan National Pen aanlevert dan verleent u ons en bij ons aangesloten partijen automatisch een vrij van royalty’s, wereldwijd, niet-exclusief, eeuwigdurend, volledig sublicentieerbaar en onherroepbaar recht om Uw Content te gebruiken, verspreiden, reproduceren (inclusief het afdrukken op goederen die u van ons bestelt), wijzigen, aan te passen, publiekelijk uit te voeren, te etaleren en te vertalen, en om in welke media dan ook van Uw Content afgeleide werken te creëren, alsook het recht om uw naam in verband met Uw Content desgewenst te gebruiken. U gaat ook akkoord dat National Pen Uw Content in online of offline marketing- of bijkomstig materiaal mag tonen.
9.4
U mag Uw Content middels onze website indienen. U verklaart en garandeert hierbij dat wanneer u Uw Content aan ons opgeeft, u alle juiste eigendomsrechten en alle belang heeft bij Uw Content en u het recht heeft om ons de in deze Voorwaarden omschreven vergunning te verlenen en om Uw Content te gebruiken voor alle in deze Voorwaarden omschreven doelen, inclusief, doch niet beperkt tot, het afdrukken van Uw Content op de goederen die u bestelt. U verklaart en garandeert dat Uw Content zoals aan ons opgegeven en uw gebruik van Uw Content zoals omschreven in deze Voorwaarden geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, inclusief, doch niet beperkt tot, de auteursrechten, handelsmerken of octrooien van derden. U verklaart en garandeert verder dat Uw Content geen inbreuk maakt op de privacy van derden, niet illegaal, aanstootgevend, bedreigend, beledigend, smadend, lasterlijk, schandaliserend, frauduleus, misleidend, bevooroordelend of anderszins schadelijk is voor derden. U mag u niet voordoen als iemand anders terwijl u onze website gebruikt of een bestelling plaatst.
9.5
U gaat hierbij akkoord om National Pen, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen of bij haar aangesloten bedrijven en hun directeuren, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, aannemers, advocaten, opvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos te stellen, te verdedigen en vrijwaren tegen om het even welke en alle claims en eisen van derden, procedures, schade, aansprakelijkheden, veroordelingen, kosten, onkosten (inclusief zonder beperking gerechtskosten, proceskosten en redelijke advocaatkosten), en rechtszaken van welke aard dan ook (tezamen te noemen “Claims”) die beweerd worden door of ontstaan ten gunste van iemand of een rechtspersoon wegens of als gevolg van een inbreuk of beweerdelijke inbreuk op octrooien, auteursrechten of handelsmerken, of het zich wederrechtelijk toeëigenen of misbruiken van een handelsgeheim of andere vertrouwelijke informatie, gebaseerd op of verband houdend met Uw Content of uw bestelling van goederen of diensten van National Pen. In verband hiermee dient u op eigen kosten onverwijld ervoor te zorgen dat de Klant het recht krijgt om Uw Content te blijven gebruiken. Onverminderd het voorgaande zal u verantwoordelijk zijn voor alle schadeloosstellingen, advocaatkosten, gerechtskosten of andere onkosten die ten laste komen van National Pen in verband met een inbreuk of beweerdelijke inbreuk die veroorzaakt werd door Uw Content.

10

HEERSEND RECHT

10.1
Indien u een consument bent, let u er dan wel op dat deze Voorwaarden worden beheerst door het Ierse recht. Dit betekent dat een contract voor de aankoop van producten via onze website en een geschil of claim dat/die daaruit of in verband daarmee ontstaat, beheerst zal worden door het Ierse recht. U en wij komen beiden overeen dat de rechtscolleges in Ierland een niet-exclusieve rechtsbevoegdheid zullen hebben. Indien u echter een ingezetene van Frankrijk bent dan kunt u ook in Frankrijk een rechtsprocedure aanspannen.
10.2
Indien u een bedrijf bent dan zal een contract en een geschil of claim dat/die ontstaat uit of verband houdt met het contract of het onderwerp daarvan of de vorming ervan (alsook niet-contractuele geschillen of claims), worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van Ierland.
10.3
Indien u een bedrijf bent dan komen wij onherroepelijk overeen dat de rechtscolleges in Ierland de exclusieve rechtsbevoegdheid hebben om een geschil of claim dat/die ontstaat uit of verband houdt met een contract of het onderwerp daarvan of de vorming ervan (alsook niet-contractuele geschillen of claims), te beslechten.