National Pen – podmienky používania


Prečítajte si, prosím, pozorne tieto Podmienky používania (ďalej len „Podmienky“). Návštevou alebo použitím domén www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com a www.orderpens.com, alebo nákupom produktov našej spoločnosti vyjadrujete súhlas s týmito Podmienkami.


1

ÚVOD

1.1
Tieto Podmienky upravujú používanie domén www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com a www.orderpens.com (ďalej len „Lokalita“) návštevníkmi tejto Lokality a našimi zákazníkmi (ďalej len „Vy“).
1.2
Domény www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com a www.orderpens.com prevádzkuje spoločnosť National Pen Promotional Products Limited. Naša spoločnosť je zapísaná v Írsku pod identifikačným číslom 474116 a sídli na adrese Building D, Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailu: IR_CustomerService_T@pens.com.
1.3
Tieto Podmienky sa môžu meniť. Preto, prosím, príležitostne túto stránku navštívte, aby ste zistili, či nedošlo k zmenám, prípadné zmeny sú pre Vás totiž záväzné. Odporúčame Vám vytlačiť si kópiu týchto podmienok. Tieto podmienky boli naposledy aktualizované 1. 5. 2018.

2

SÚKROMIE

2.1
Akékoľvek použitie Lokality je upravené v Politike ochrany osobných údajov a Politike používania súborov cookie. Sú tam uvedené dôležité informácie o spôsobe, akým používame osobné informácie, ktoré nám poskytujete, takže by ste si ich mali celé prečítať. Kliknite TU, ak si chcete prečítať našu politiku ochrany osobných údajov / politiku používania súborov cookie.

3

ZODPOVEDNOSŤ

3.1
Lokalitu poskytujeme s primeranou starostlivosťou a znalosťami. Lokalita sa poskytuje „ako stojí a leží“ a nemôžeme zaručiť, a ani nezaručujeme, že bude zodpovedať Vašim požiadavkám.
3.2
V rozsahu, v akom to pripúšťa zákon, neprijímame žiadnu zodpovednosť za žiadnu:
3.2.1
škodu, ktorú nemožno predvídať (strata je predvídateľná, ak je evidentným dôsledkom porušenia podmienok z našej strany, alebo ak sme ju Vy a my zvažovali v čase uzatvorenia zmluvy); a
3.2.2
škodu, ku ktorej nedôjde naším zavinením alebo porušením týchto Podmienok z našej strany.
3.3
Žiadne z ustanovení týchto Podmienok nemá za cieľ ovplyvniť Vaše zákonné práva spotrebiteľa, ani nemá za cieľ vylúčiť či obmedziť našu zodpovednosť voči Vám za podvod, podvodné nepravdivé vyhlásenie, za úmrtie alebo zranenie následkom zanedbania z našej strany, ani žiadnu inú zodpovednosť, ktorú nemožno obmedziť či vylúčiť na základe príslušného zákona.
3.4
Na zodpovednosť, ktorá vznikne v dôsledku toho, že Vám dodáme produkty, sa budú vzťahovať odlišné obmedzenia a vylúčenia. Tie budú stanovené v našich Podmienkach predaja

4

ÚPLNOSŤ ZMLUVY

4.1
Tieto Podmienky majú zahŕňať všetky dojednania s našou spoločnosťou, pokiaľ ide o prístup k Lokalite a jej používanie z Vašej strany. Nahrádzajú všetky predchádzajúce dojednania a dohody týkajúce sa používania Lokality.

5

VÍRUSY

5.1
Nezaručujeme, že naša lokalita bude zabezpečená, ani že nebude obsahovať chyby alebo vírusy.
5.2
Za konfiguráciu svojich informačných technológií, počítačových programov a platformy na prístup k našej lokalite zodpovedáte Vy sami. Mali by ste používať vlastný antivírusový softvér.
5.3
Nesmiete našu lokalitu zneužívať zámerným vkladaním vírusov, trójskych koňov, červov, logických bômb či iného zlomyseľného alebo technologicky škodlivého materiálu. Nesmiete sa pokúšať o získanie neoprávneného prístupu k našej lokalite, k serveru, na ktorom je naša lokalita uložená, ani k žiadnemu serveru, počítaču či databáze, ktoré sú k našej lokalite pripojené. Nesmiete na našu lokalitu útočiť prostredníctvom útoku zahltením servera služby ani distribuovaného útoku zahltením servera služby.

6

WEBOVÉ LOKALITY, NA KTORÉ ODKAZUJEME

6.1
Pokiaľ naša lokalita obsahuje prepojenia na iné lokality a zdroje poskytované tretími stranami, tieto prepojenia sa poskytujú len pre Vašu informáciu. Takéto prepojenia by sa nemali chápať ako naše schválenie týchto odkazovaných lokalít, ani informácií, ktoré z nich môžete získať.
6.2
Nad obsahom týchto lokalít a zdrojov nemáme žiadnu kontrolu.

7

PRAVIDLÁ PRE ODKAZOVANIE NA NAŠU LOKALITU

7.1
Na našu domovskú stránku môžete odkazovať za podmienky, že to urobíte spôsobom, ktorý je primeraný, v súlade so zákonom a nepoškodzuje našu dobrú povesť, ani ju nevyužíva.
7.2
Prepojenie nesmiete vytvoriť spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu spätosti, schválenia či súhlasu z našej strany, ak neboli vyjadrené.
7.3
Nesmiete vytvoriť prepojenie na našu lokalitu zo žiadnej webovej lokality, ktorú nevlastníte.
7.4
Našu lokalitu nesmiete vložiť na žiadnu inú lokalitu, ani nesmiete vytvoriť prepojenie na žiadnu časť našej lokality okrem domovskej stránky.
7.5
Vyhradzujeme si právo bez predchádzajúceho upozornenia odvolať súhlas s vytváraním prepojení.
7.6
Ak chcete vytvoriť prepojenie alebo použiť obsah na našej lokalite iným než vyššie uvedeným spôsobom, kontaktujte, prosím, adresu ir_web@pens.com.

8

VŠEOBECNÉ

8.1
Pokiaľ sa zistí, že ktorékoľvek z ustanovení týchto Podmienok (vrátane ktoréhokoľvek z ustanovení, ktorými vylučujeme alebo obmedzujeme svoju zodpovednosť voči Vám) je neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné, nebude to mať vplyv na platnosť, zákonnosť ani vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok a zvyšnej časti daného ustanovenia.
8.2
Máme zákonnú povinnosť informovať Vás, že nákupy možno uzatvárať v jazyku Vašej rodnej krajiny alebo v angličtine, ak nebolo dohodnuté inak.

9

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

9.1
Použitím tejto webovej lokality beriete na vedomie, že táto webová lokalita obsahuje informácie, údaje, softvér, fotografie, grafy, videá, rodiny písiem, grafiku a ďalší materiál (ďalej spoločne „Náš obsah“), ktorý je chránený autorskými právami, ochrannými známkami, obchodnými tajomstvami alebo inými vlastníckymi právami, a že tieto práva sú platné a chránené vo všetkých podobách, médiách a technológiách, ktoré existujú v súčasnosti alebo budú vyvinuté neskôr.
9.2
National Pen a s ňou súvisiace známky sú ochrannými známkami a servisnými známkami spoločnosti National Pen Co. LLC. Všetky práva sú vyhradené. Všetky ostatné ochranné známky, servisné známky, názvy produktov, názvy spoločností a logá zobrazujúce sa na lokalite National Pen sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.
9.2
Ak si objednáte personalizovanú potlač alebo logo, alebo inú vlastnú potlač („Váš obsah“), ktoré dodáte spoločnosti National Pen, automaticky nám a našim pridruženým spoločnostiam udeľujete od licenčných poplatkov oslobodené, celosvetovo platné, nevýlučné, časovo neobmedzené, plné udelenie sublicencie a neodvolateľné právo na použitie, distribúciu, reprodukciu (vrátane tlače na tovary, ktoré si od nás objednáte), úpravu, prispôsobenie, verejnú prezentáciu a zobrazenie, preklad Vášho obsahu a na vytvorenie odvodených diel z Vášho obsahu v ľubovoľných médiách, ako aj právo na použitie Vášho mena v súvislosti s Vaším obsahom, na základe nášho rozhodnutia. Taktiež tým spoločnosti National Pen poskytujete súhlas so zobrazením Vášho obsahu v online alebo offline marketingových alebo sprievodných médiách.
9.4
Svoj obsah nám môžete odoslať prostredníctvom našej webovej lokality. Týmto vyhlasujete, že keď nám odošlete Svoj obsah, máte všetky vlastnícke a iné práva v súvislosti s Vaším obsahom a máte právo udeliť nám licenciu opísanú v týchto podmienkach a použiť Váš obsah na všetky účely opísané v týchto podmienkach, okrem iného napríklad na tlač Vášho obsahu na tovary, ktoré si objednáte. Týmto vyhlasujete, že ani poskytnutie Vášho obsahu našej spoločnosti ani použitie Vášho obsahu z Vašej strany podľa týchto Podmienok nie je porušením práv na duševné vlastníctvo, okrem iných napríklad autorských práv, ochranných známok či patentov žiadnej tretej strany. Ďalej vyhlasujete, že Váš obsah nepoškodzuje ani nenarúša súkromie žiadnej tretej strany, nie je nezákonný, obscénny, výhražný, hrubý, urážlivý, hanlivý, ohováračský, podvodný, zavádzajúci, poškodzujúci či inak škodlivý pre tretie strany. Pri používaní našej lokality ani uskutočňovaní objednávky sa nemôžete vydávať za niekoho iného.
9.5
Týmto vyjadrujete svoj súhlas s tým, že spoločnosť National Pen, jej materské, dcérske alebo pridružené spoločnosti a všetkých riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov, zástupcov, zmluvných partnerov, poradcov, nástupnícke subjekty a nadobúdateľov vyššie uvedených spoločností odškodníte a zbavíte zodpovednosti v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi, požiadavkami, žalobami, stratami, zodpovednosťami, rozsudkami, nákladmi, výdavkami (okrem iných napríklad v súvislosti so súdnymi trovami, výdavkami na spor a primeranými nákladmi na právnych zástupcov), a v súvislosti so žalobnými dôvodmi akéhokoľvek druhu (ďalej spoločne len „Nároky“) tretích strán, uplatňovanými nejakou osobou alebo vznikajúcimi v prospech nejakej osoby alebo subjektu za porušenie alebo v dôsledku porušenia alebo údajného porušenia akýchkoľvek patentov, autorských práv alebo ochranných známok, alebo sprenevery či zneužitia akýchkoľvek obchodných tajomstiev alebo iných dôverných informácií, vyplývajúcich z alebo týkajúcich sa Vášho obsahu alebo Vašej objednávky tovarov alebo služieb od spoločnosti National Pen. V tejto súvislosti musíte na svoje vlastné náklady bezodkladne zákazníkovi obstarať právo na to, aby mohol ďalej používať Váš obsah. Bez obmedzenia na vyššie uvedené ponesiete zodpovednosť za všetky ujmy, odmeny pre právnych zástupcov, súdne trovy alebo iné náklady, ktoré spoločnosti National Pen vzniknú v súvislosti s porušením alebo údajným porušením spôsobeným Vaším obsahom.

10

ROZHODNÉ PRÁVO

10.1
Ak ste spotrebiteľ, prosím, vezmite na vedomie, že tieto Podmienky sa riadia právnymi predpismi Írska. To znamená, že zmluva o nákupe produktov prostredníctvom našej Lokality a akýkoľvek z nej vyplývajúci alebo v súvislosti s ňou vznikajúci spor alebo nárok sa budú riadiť právnymi predpismi Írska. Spolu s našou spoločnosťou dávate svoj súhlas s tým, že súdy Írska budú mať nevýlučnú právomoc. Ak žijete vo Francúzsku, môžete konanie začať aj vo Francúzsku.
10.2
Ak ste podnik, zmluva a akýkoľvek z nej či z jej predmetu alebo uzatvorenia vyplývajúci alebo v súvislosti s nimi vznikajúci spor alebo nárok (vrátane nezmluvných sporov či nárokov) sa budú riadiť či vykladať podľa právnych predpisov Írska.
10.3
Ak ste podnik, spolu s našou spoločnosťou dávate svoj neodvolateľný súhlas s tým, že súdy Írska budú mať výlučnú právomoc riešiť akýkoľvek zo zmluvy či z jej predmetu alebo uzatvorenia vyplývajúci alebo v súvislosti s nimi vznikajúci spor alebo nárok (vrátane nezmluvných sporov či nárokov).